Ochrona danych osobowych

Wszyscy pracownicy Laboratorium Analitycznego Sp. z o. o. w Zawadzkiem zobowiązani są do zachowania zasad etyki medycznej rozumianej jako zapewnienie poufności danych zgromadzonych podczas świadczenia usług laboratoryjnych oraz dołożenie wszelkiej staranności aby dane te nie zostały ujawnione osobom postronnym.

 

Administratorem danych osobowych Pacjentów podawanych w celu wykonania badań laboratoryjnych jest:

Laboratorium Analityczne Sp. z o. o.

ul. Stawowa 12A, 47-120 Zawadzkie

 

Laboratorium Analityczne Sp. z o. o. powołało od 25-05-2018r. Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:

ebrenzlau@lab-zawadzkie, tel: 694 242 264.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym: art. 25. ust. I. ustawy z dnia 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań laboratoryjnych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. 20lat, a w przypadku dzieci do 2r.ż. - 22lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).